Algemene voorwaarden van Cute Cotton te Tienhoven

Versie geldig vanaf 01-01-2015

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cute Cotton en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Cute Cotton geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Cute Cotton.

  3. Algemene voorwaarden van derden worden door Cute Cotton niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.

  2. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.

  3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.

  4. De overeenkomst tussen wederpartij en Cute Cotton gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij Cute Cotton. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Cute Cotton.

  5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Cute Cotton dit per e-mail of mondeling aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.

  6. De overeenkomst tussen wederpartij en Cute Cotton is bindend op het moment dat Cute Cotton per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.

  7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door Cute Cotton aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan Cute Cotton.

 3. Betaling
  1. Betalingen aan Cute Cotton kunnen gedaan worden door middel van IDeal, Sisow Overboeking vooraf, of na overleg tussen wederpartij en Cute Cotton contant.

 4. Leveringsvoorwaarden
  1. De bestelling wordt geleverd nadat de betaling van de factuur door Cute Cotton is ontvangen.

  2. Alle producten die op voorraad zijn worden op de volgende verzenddag na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij sprake is van overmacht. 

  3. Bestellingen die gedaan en betaald worden op een verzenddag (maandag, woensdag, vrijdag) tot 13.00, worden diezelfde dag nog verstuurd. Latere bestellingen worden op de volgende verzenddag verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht.

  4. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en Cute Cotton schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 3 maanden.

  5. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via Van Straaten Post met PostNL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. Cute Cotton draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL, een buitenlandse partner van PostNL, of wederpartij.

  6. Wij verzenden brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt Cute Cotton het poststuk enkel en alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.

  7. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.

  8. De kleurstelling van geleverde (bij-)producten is onderhevig aan wijzigingen door de fabrikant van het product. Cute Cotton tracht de productfoto's zo recent mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele (kleur)verschillen tussen de foto en het geleverde product. Je hebt altijd het recht om het product (in originele, ongeopende verpakking) te retourneren zoals omschreven in artikel 5.3.

 5. Garantie, ruilen en retourneren
  1. Cute Cotton controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. Cute Cotton is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), wederpartij of anderen.

  2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. Cute Cotton en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.

  3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail te sturen naar Cute Cotton. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden mits de producten in ongebruikte, onbeschadigde staat zijn en de verpakking ongeopend en onbeschadigd is.

  4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 14 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal Cute Cotton binnen 14 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.

  5. De producten van Cute Cotton kunnen vanwege de hygiëne alleen geruild of geretourneerd worden als de producten in originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking zijn. In het geval van wasbaar maandverband betekent dit de originele verpakking en/of het vloeipapier waarin de verbanden verpakt zijn. Cute Cotton behoudt zich het recht voor om retourneringen of ruilproducten te weigeren indien de verpakking bij terugkomst geopend of beschadigd blijkt te zijn. Wederpartij kan deze producten dan tegen betaling van nieuwe verzendkosten alsnog ontvangen.

  6. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Cute Cotton, bijvoorbeeld door levering van een ander artikel, maat of kleur dan de wederpartij besteld heeft. Ook dan geldt dat de producten zich bij terugkomst moeten bevinden in originele, ongeopende, en onbeschadigde verpakking. Cute Cotton behoudt zich het recht voor om hierop uitzonderingen te maken al naar gelang de situatie.

  7. Cute Cotton garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. Cute Cotton geeft geen garanties ten aanzien van de levensduur van de producten, daar deze sterk afhankelijk zijn van het gebruik en de verzorging van het product door de wederpartij. Bij zorgvuldig gebruik en verzorging volgens de door Cute Cotton aangegeven methoden, mag de wederpartij verwachten dat de producten meegaan gedurende de levensduur die de fabrikant van het product aangeeft. Wanneer een product onverhoopt en ondanks zorgvuldig gebruik en verzorging, veel eerder slijtage vertoont dan redelijkerwijs verwacht mag worden, kan de wederpartij contact opnemen met Cute Cotton. Gezamenlijk en in samenspraak met de fabrikant wordt dan gezocht naar een passende oplossing. In voorkomende gevallen dient de wederpartij de zorgvuldige behandeling van het product aan te tonen.

 6. Aansprakelijkheid
  1. Cute Cotton aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.

  2. Cute Cotton is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.

  3. Cute Cotton is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door Cute Cotton geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of produkt geleverd door Cute Cotton.

 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Cute Cotton niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.

  2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

 8. Privacyverklaring
  1. Cute Cotton gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen.

  2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen.

  3. Cute Cotton respecteert de privacy van alle online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan of met derden.

 9. Recht
  1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Cute Cotton is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.